Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Doelstelling

Doelstellingen Platform Hoogspanning

Het doel van deze gemeentelijke krachtenbundeling is om duidelijk beleid te krijgen rondom hoogspanningslijnen en gezondheid. Rondom het huidige beleid zijn er namelijk veel onduidelijkheden voor gemeenten en bewoners. Het Platform Hoogspanning treedt hiervoor in nauw overleg met Rijk, provincies, netbeheerders en politiek. Meer specifiek wordt gestreefd naar:

 

1.       Duidelijke kaders rondom het voorzorgbeleid

Voorbeelden van enkele vragen die hierbij spelen zijn: Biedt het voorzorgsbeleid een gepaste oplossing voor de maatschappelijke onrust rondom wonen nabij hoogspanningslijnen of zijn hier aanpassingen voor nodig? Biedt het beleid voldoende duidelijkheid voor bewoners van reeds bestaande bebouwing rondom hoogspanningslijnen? Is het beleid geschikt voor de langere termijn, bijvoorbeeld met het oog op de energietransitie?

 

2.       Betrekken van de provincies bij verkabeling/verplaatsing van aangewezen tracés

In het Besluit verplaatsen en verkabelen van hoogspanningsverbindingen dat hoort bij artikel 22a van de Elektriciteitswet 1998 staat dat een verzoek tot verkabeling/verplaatsing ingediend kan worden door de betreffende gemeente(n) en/of de provincie. De huidige ontstane situatie is volgens de minister van EZK immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, gemeenten en netbeheerders.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Besluit verplaatsen en verkabelen is een viertal pilots gestart waarin gemeenten en provincies samenwerken bij de lokale verkabelingsopgave. Uit de resultaten van de pilots zullen handvatten voortkomen om dergelijke samenwerking effectief te laten zijn. Deze worden gedeeld met de leden van het Platform Hoogspanning en provincies.